Rondemiss 2012


Variatie geniet voorrang bij Rondemiss 2012

Ze houdt van variatie, avontuur, sport en tempo. Wat dit betreft, lijkt de Omloop van de Trynwâlden haar op het lijf geschreven te zijn. Martsje van der Veen (20) uit Mûnein, de rondemiss voor 2012, is echter vooral gehecht aan voetbal. Tot vorig jaar speelde ze als middenvelder of verdediger haar partij mee in het damesvoetbalteam van de Trynwâlden. Sinds een jaartje vormt ze met groeiend plezier deel van het jeugdbestuur. ,,Foar it earst wurd ik kommend seizoen jeugdlieder en dat is wer in nije útdaging”.

Ook in beroepsmatig perspectief wil ze op sportterrein haar beste beentje voorzetten. Zo is ze van plan na haar opleiding tot docent Aardrijkskunde aan de Nederlandse Hogeschool Leeuwarden haar ALO-diploma te behalen. ,,Ik haw altyd al mei sport dwaande west. It is gewoan ‘leuk’ en do dochtst in protte kontakten op”. Ze bekwaamde zich in het turnen bij de sportvereniging Dwarres in de Trynwâlden, totdat ze ruim zeven jaar geleden de overstap naar het voetbalveld maakte. ,,De Trynwâlden bestiet winliken út aparte doarpen. Elk doarp hat wer in eigen karakteristyk. Dochs kenne wy hjir hast elkenien, fan doarp ta doarp. Dat hat foaral mei it sportlibben te krijen, want de moetingsplakken yn dizze streek binne foaral de sportplakken”.

Martsje is geboren aan de Dr. Kijlstraweg in Mûnein en daar aldoor woonachtig gebleven. ,,Tichteby Lieuwe Westra”, geeft ze met lichte trots aan. ,,Op skoalle binne wy elkoar troch it leeftiidsferskil misrûn, mar it bliuwt ús doarpsgenoatsje”. De verrichtingen van Lieuwe als nu toprenner volgt ze op de voet via hoofdzakelijk televisie en internet. ,,Wy binne hjir oegryslik wiis mei Lieuwe. By myn fekânsjewurk yn restaurant De Winze, fan de famylje Hager yn Wyns, folgje wy him ek sa folle mooglik. Ek dan merkst dat wy hjir meielkoar hecht binne yn dizze streek”. Dat fietsen niet alleen een voordewindse kwestie is, kan ze uit ervaring snel beamen. Jarenlang peddelde ze in weer en wind vanuit Mûnein naar het Dockinga College in Dokkum. ,,In oerke hinne en in oerke werom”. Het fietsen onderhoudt ze nu vooral door haar bijna dagelijkse tochten naar De Winze. De plek voor haar meest favoriete sport blijft voorbehouden aan voetbal. ,,Lannelik Ajax,  provinsiaal Cambuur en regionaal fansels de eigen klub”, geeft ze weer over haar favorieten. Daarna volgt turnen met fietsen warm op de hielen.

Vanuit haar studie Aardrijkskunde weet ze dat Trynwâlden een bere-interessant gebied is. ,,Op de fyts sjochtst de omjouwing, mar der is helte mear as dat”. Ze heeft juist vanwege haar voorkeur voor variatie gekozen voor Aardrijkskunde. ,,Kinst mei bern de boaijem ûndersykje, in bepaalde kultuer yn kaart bringe of in besite bringe oan in moskee. It hat allegearre mei ierdrykskunde te krijen”. De invalshoeken mogen dan variëren van historisch tot geologisch of sociaal-geografisch. Onder de paraplu Aardrijkskunde komt de variatie in haar veelomvattendheid als een bundel bij elkaar. ,,It is dêrmei in fak mei hollewurk, mar ek mei hânwurk. Tagelyk is it ek in hiel boeiend fak, want elk lân en elke kultuer is wer oars. Binnen dit fak moatst gewoan in hiele protte witte fan in hiele protte saken. Dat makket it sa nijsgjirrich”. Alleen voor het samen op stap gaan, voor het groepsgewijs pikken van een terrasje of voor een thriller van Stephen Edwin King, multiwinnaar van awards voor mysterieuze boeken, wil ze nog wel eens extra tijd reserveren.  ,,In bytsje mystery moat oerein bliuwe”.Rondemiss 2011 Rondemiss 2009 Rondemiss 2006